Η εταιρεία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε»  διακριτικό τίτλο “Minimax Consulting”  με ΑΦΜ 800629209 ΔΟΥ : Γ’ ΠΑΤΡΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 132946916000 που εδρεύει στην Πάτρα ( Πατρέως 84)εφεξής καλούμενη ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  , στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  ΕΕ 2016/679 με ισχύ από 25/5/2018,παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των υποκειμένων επεξεργασίας.

Η κάτωθι ενημέρωση απευθύνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν  επαγγελματική σχέση με την εταιρεία, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα- πελάτες  είτε για νόμιμους εκπροσώπους νομικών οντοτήτων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , όπως ορίζεται στον Κανονισμό ,συνίσταται στην συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Η εταιρεία εκ μέρους της  θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων.
Αναλυτικότερα :

Α. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε ;

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται :

 1. Δεδομένα αναγνώρισης και ταυτοποιήσεως του ατόμου 
  ( ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ,  ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία).
 2. Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κινητό και σταθερό.
 3. Δεδομένα  οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης 
  ( έντυπα Ε1, E9 , εκκαθαριστικά σημειώματα, οικονομική και ασφαλιστική ενημερότητα  και λοιπά)
 4. Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας όπως οφειλές από δάνεια ή/ και  από άλλες πιστώσεις .

Να σημειωθεί ότι ανάλογα με το πλαίσιο  και τη φύση συνεργασίας με τον εκάστοτε πελάτη ενδέχεται,  πάντα κατόπιν συγκατάθεσης και ενημέρωσης του πελάτη να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία προς εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Β. Από πού συλλέγουμε  τα δεδομένα;

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε , προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο που εκείνος ορίζει όπως  λογιστής , δικηγόρος, μηχανικός και λοιποί.

Γ.  Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα;

Στα  πλαίσια της επαγγελματικής συναλλακτικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της εταιρείας και των πελατών τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. Την ταυτοποίηση του πελάτη καθώς και την επικοινωνία της εταιρείας μαζί του με στόχο την εξυπηρέτηση του και τη διαρκή υποστήριξη του σε όλα τα στάδια της συνεργασίας.
 2. Την παροχή των κατά περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 3. Τη σύνταξη χρηματοοικονομικών μελετών όπως Επιχειρηματικά Σχέδια( business plan), Επενδυτικές προτάσεις για Αναπτυξιακά προγράμματα( ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι κτλ).
 4. Τη σύνταξη Αιτημάτων Ρύθμισης- Αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων.
 5. Την τήρηση των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων, καθώς επίσης και τη σύνταξη και υποβολή των λογιστικών και φορολογικών Καταστάσεων/ Δηλώσεων.

Δ. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων;

 1. Κύριοι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι τα στελέχη της εταιρείας , τα οποία υποχρεούνται να τηρούν κανόνες εμπιστευτικότητας και δεν κοινοποιούν σε τρίτους τα δεδομένα χωρίς συγκατάθεση του πελάτη.
 2.  Οι αρμόδιοι φορείς ( τράπεζες, ενδιάμεσοι φορείς ΕΣΠΑ και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι θεσμικοί φορείς ) που  κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του πελάτη , λαμβάνουν τα δεδομένα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του πελάτη.

Ε. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα δεδομένα;

Σε περίπτωση συνεργασίας τα δεδομένα παραμένουν στην εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η συνεργασία αλλά σωρευτικά έχει επέλθει η συμπλήρωση της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, όπως ορίζει ρητά η νομοθεσία. 
Σε περίπτωση μη σύναψης συνεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη θα  τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας για πέντε ( 5) έτη από τη συλλογή τους  για τυχόν ενημέρωση του ή μελλοντικής σύναψης συνεργασίας, εκτός εάν ρητά ο πελάτης αιτηθεί την διαγραφή τους.

Ζ.  Τι δικαιώματα έχει ο πελάτης για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων;

Ο πελάτης, ως υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα :

 1. Να γνωρίζει ποια δεδομένα του διαθέτει και επεξεργάζεται η εταιρεία , για ποιο σκοπό και για πόσο χρονικό διάστημα . Η εταιρεία κατόπιν αιτήματος του οφείλει να του παρέχει σαφείς πληροφορίες . ( δικαιώματα ενημέρωσης &πρόσβασης)
 2. Να  ζητήσει  τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.  ( δικαίωμα διόρθωσης)
 3. Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του για λόγους όπως όταν αμφισβητεί την ακρίβεια αυτών , έχει αντιρρήσεις με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και άλλους ( δικαίωμα περιορισμού)
 4. Να ζητήσει  τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει  ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κοκ ( δικαίωμα στη λήθη)
 5. Να εναντιωθεί στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων του από την εταιρεία ( δικαίωμα εναντίωσης)
 6. Να  ζητήσει  τη μεταφορά των δεδομένων του  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. ( δικαίωμα στη φορητότητας  των δεδομένων)

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή ( www.dpa.gr)

Θ. Πώς προστατεύει η εταιρεία τα δικαιώματα  του πελάτη;

H εταιρεία τηρεί τα δεδομένα του πελάτη με απόλυτη εμπιστευτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συστήματα προστασίας τους .
Επιπλέον τηρεί  τα αρχεία τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων είναι υποχρεωμένη εντός 72 ωρών από την γνώση του συμβάντος να ειδοποιήσει τόσο τον συγκεκριμένο πελάτη όσο και την αρμόδια εποπτική αρχή, όπως αναφέρει και ο Κανονισμός, τηρώντας τις ανάλογες διαδικασίες.

Η.  Πώς μπορεί ο πελάτης να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα;

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων , ο πελάτης μπορεί :

 1. Να επισκεφτεί τα γραφεία της εταιρείας , στην οδό Πατρέως 84 ΤΚ 26221 Πάτρα
 2. Να καλέσει στο αριθμό 2614 010640 ή να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση minimax@rank.gr.

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον πελάτη  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεδομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του όγκου εργασίας.

Μοιραστείτε το: