Αναπτυξιακός Νόμος Ν 4399/2016

       Σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου  4399 / 2016  είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων και  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους . Η ανάπτυξη  προϊόντων και υπηρεσιών  υψηλής προστιθέμενης αξίας , η αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  και γενικά η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

H δομή του νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:

  1. Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι Βασικές ρυθμίσεις, καθώς και οι Βασικοί περιορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που αφορούν σε όλα τα καθεστώτα.
  2. Στο Ειδικό μέρος περιγράφονται τα καθεστώτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού μέρους και συνεπώς  από τις προϋποθέσεις που τίθενται για τις κρατικές ενισχύσεις. Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν 8 επί μέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

Ήδη έχουν δημοσιευτεί οι προκηρύξεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  • Γενική επιχειρηματικότητα
  • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

  • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

  • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

    Γενικά στον Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας , εκτός των εξαιρέσεων του άρθρου 7

    Τα εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων περιλαμβάνουν επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού της επένδυσης , ανάλογα με μια δέσμη κριτηρίων που προβλέπονται στον Νόμο.

Γενική Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος

    Από 15/12/17 έως 15/2/18 προσδιορίστηκε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Β’ κύκλο “Γενική Επιχειρηματικότητα”  του Αναπτυξιακού Νόμου  4399/2016

Γιατί να επιλέξετε την Minimax Consulting ;

 Τα στελέχη της  Minimax Consulting διαθέτουν  πολυετή εμπειρία  στην  σύνταξη , υποβολή  , υπαγωγή και υλοποίηση επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, έχοντας διαχειριστεί  μεγάλο αριθμό  επενδυτικών σχεδίων  στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού , των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  κ.λπ.  στηρίζοντας τις επενδυτικές προσπάθειες των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας .

Ερωτήσεις