Δείκτης προς την επιτυχία

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της Minimax Consulting είναι  δίπλα σας για να στηρίξουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Ενημέρωση

|  Νέα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.578.324,00€.

——————————————————-  Read More  ————————————————————————-

Η  Δράση έχει ως βασικό στόχο  την προαγωγή  επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας  καθώς και τη  δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 6.205.279€

Η διάρθωση του  προϋπολογισμού της Δράσης αναλύεται ως εξής :

  • 40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • 30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • 30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

——————————————————-  Read More  ————————————————————————-

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων/ υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές.

——————————————————- Read More ————————————————————————-

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει την ενίχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριότητων τους σε κλάδους όπως της μεταποίησης , των κατασκευών , των δημιουργικών επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος , της πληροφορικής κ.λ.π

——————————————————-  Read More  ————————————————————————-

Η επιτυχία έρχεται ως αποτέλεσμα μεθοδικών σίγουρων και οργανωμένων βημάτων. Ακολουθούμε τις καλύτερες μεθόδους και τις βασίζουμε σε βαθιά γνώση και εμπειρία.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της Minimax Consulting προσφέρουν υπηρεσίες  υπεύθυνα ,  έχοντας βαθιά γνώση του τραπεζικού συστήματος, των αναπτυξιακών προγραμμάτων  επενδύσεων και του  θεσμικού  πλαισίου  των χρηματοδοτήσεων /  επενδύσεων  που είναι και τα βασικά πεδία αναφοράς των δραστηριοτήτων της εταιρείας..

Μελέτες xρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης
Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
Επαναδιαπραγμάτευση τραπεζικού πλαισίου συνεργασίας
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Οικονομοτεχνικές μελέτες
Νέες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κινήσεως και εγγυητικών επιστολών
Ρύθμιση κόκκινων δανείων επιχειρήσεων
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
Consulting
  • Διάγνωση , ανάλυση  και προσδιορισμός  των χρηματοοικονομικών αναγκών  ή των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων / ρυθμίσεων.

  • Προετοιμασία ενός πλήρους φακέλου με την απαραίτητη τεκμηρίωση ανά  περίπτωση (business plan , μελέτες κτλ ).

  • Παρουσίαση του φακέλου  και διαπραγμάτευση με τις χρηματοδότριες  τράπεζες.

  • Αξιοποίηση  των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

  • Αξιολόγηση τυχόν  διαφοροποιήσεων που θα προκύψουν.

  • Υλοποίηση συμφωνίας .

αναπτυξιακά προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να έχετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα αναπτυξιακά προγράμματα που τρέχουν  και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σας.

Μπορούμε να εντάξουμε τον  επιχειρηματικό σχεδιασμό σας στο πιο κατάλληλο πρόγραμμα .

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σας επιδεικνύουμε το κατάλληλο πρόγραμμα και πως μπορείτε να το αξιοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Είναι το κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων

Αξιοποιούμε  όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο  τη εξεύρεση νέων κεφαλαίων για την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους

Αναπτυξιακός Νόμος

Αξιοποιούμε για σας  όλα τα κίνητρα  του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ανακτήστε τον έλεγχο, τη δημιουργικότητα και την ηρεμία που θα σας επιτρέψει νέες κινήσεις, και ένα καλύτερο αύριο.

Εξειδικευμένα στελέχη, μπορούν να σας προσφέρουν λύσεις, προτάσεις και συμβουλές. Είναι απλό και γρήγορο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να επεξεργαστούμε το κάθε ζήτημα και να έχετε από εμάς, εχέμυθες, έγκυρες και άμεσα ωφέλιμες απαντήσεις. 

Μοιραστείτε το: