Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

Η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει το σύνολο των αλλαγών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε μια επιχείρηση στις  δομές και στις διαδικασίες της με σκοπό να λειτουργήσει αποδοτικότερα .

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης είναι μια μελέτη  που περιλαμβάνει   αξιολόγηση της κερδοφορίας , εκτίμηση των πιο αποδοτικών λειτουργιών της επιχείρησης ,  βελτίωση των ταμειακών ροών, αύξηση της παραγωγικότητας, νέες μορφές οργάνωσης .

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται  συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης με βάση μια σειρά παραμέτρους στρατηγικής σημασίας ( δείκτες απόδοσης ) σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή τον μέσο όρο του κλάδου .

Ο στόχος που είναι η αύξηση της αξίας της επιχείρησης επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουν άμεση σχέση με την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης .

Τα ερωτήματα αυτά αφορούν :

  1. Τη δημιουργία στρατηγικού οράματος.
  2. Την αξιοποίηση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
  3. Τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και των ταμειακών ροών.
  4. Την ορθολογική διαχείριση του κόστους και των υφιστάμενων πόρων.
  5. Την αύξηση της παραγωγικότητας.
  6. Την επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών προκειμένου να επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι .

Ειδικότερα  για την κατάρτιση του σχεδίου  αναδιοργάνωσης  θα πρέπει:

  • να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες .
  • να πάρουμε αποφάσεις για το είδος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν .
  • να αναπτύξουμε το πλάνο και να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις.

Οι πληροφορίες αφορούν τα προϊόντα, τα  οικονομικά στοιχεία, το οργανόγραμμα, τον ανταγωνισμό, τους  πελάτες, τους  προμηθευτές, τις  τράπεζες .

Οι αποφάσεις αφορούν  τους  στόχους της  αναδιοργάνωσης,  τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν , την  αποδοχή και υιοθέτηση  των ενεργειών  από τα στελέχη και τους εργαζόμενους.

Το πλάνο  αφορά  τα ακριβή χρονοδιαγράμματα ενεργειών τον  καταμερισμό εργασιών,  την διαδικασία παρακολούθησης του έργου  και  την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων .

Ο τελικός στόχος είναι η επιχείρηση να  αυξήσει τη δυναμική και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα θωρακίζοντας την βιωσιμότητα και την κερδοφορίας της .

Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

Τα στελέχη της Minimax Consulting έχουν εξειδικευμένη εμπειρία και  μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα σας , να διευρύνετε τις πωλήσεις σας , να αυξήσετε την κερδοφορία σας και να θωρακίσετε την βιωσιμότητα και την προοπτική της εταιρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας