Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης 2014-2020

Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20  αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο  για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας . Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι :

 •  Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος.
 • Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών.
 • Δημιουργία βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών.

Το πρόγραμμα  έχει προϋπολογισμό περίπου 6 δις € , από τα οποία το 80% είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 20% αφορά εθνικούς πόρους. Προβλέπονται διάφορα επιμέρους μέτρα δράσης όπως :

 • Σχέδια βελτίωσης.
 • Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
 • Νέοι αγρότες.
 • Υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας.
 • Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις.
 • Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα

Έχουν ήδη προκηρυχθεί οι παρακάτω Δράσεις :

Δράση 4.2.1:  Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν  σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους. α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. β) Γάλα. γ) Αυγά. δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.   ε) Ζωοτροφές. στ) Δημητριακά. ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). η) Οίνος. θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί. ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων). ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κτίρια , μηχανήματα , πιστοποιητικά διασφάλισης , άυλες δαπάνες κτλ .  Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% έως 75% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών της χώρας .

Δείτε εδώ τις  προκηρυγμένες δράσεις για το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020  :

Δράση 4.2.2:  Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν ).

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν  σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 επικοινωνήστε μαζί μας

Τα στελέχη μας  έχουν την εξειδίκευση και την εμπειρία να σας στηρίξουν στην προετοιμασία και την υποβολή του επενδυτικού φακέλου , σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων , στην εξεύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και στην παρακολούθηση υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την  είσπραξη της επιχορήγησης .