Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Οικονομοτεχνικές μελέτες

Γίνεται πλήρης ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων μιας νέας επένδυσης και χρησιμοποιούνται χρηματοοικονομικά εργαλεία και ποσοτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης και την σκοπιμότητα ή μη της υλοποίησης της .

Οι οικονομοτεχνικές μελέτες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των Τραπεζών από τις οποίες θα ζητηθεί η χρηματοδότηση .

Αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών Νόμων και προγραμμάτων για την ενίσχυση των επενδύσεων .

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
  • Αναπτυξιακός Νόμος .
  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα .
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης .

Προετοιμασία   φακέλου  , έρευνα και αξιολόγηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης  , ενεργή βοήθεια στην διαπραγμάτευση μέχρι την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων  και   παρακολούθηση  υλοποίησης του έργου μέχρι πλήρους ολοκλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επικοινωνήστε μαζί μας