Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας - Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Η Minimax Consulting είναι μέλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 Ν. 4738/2020 ( Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. 100805/7-7-2021).

Η σύνταξη ειδικής οικονόμο-τεχνικής μελέτης, η οποία τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική στο στάδιο της εξυγίανσης. Η εν λόγω μελέτη συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εμπειρογνώμονες, που είναι μέλη του ανωτέρω Μητρώου και συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης προς το δικαστήριο.

Η εταιρεία μας  κατέχει  την  εξειδικευμένη εμπειρία και  τις γνώσεις της οικονομικής επιστήμης  για  να αναλαμβάνει  τη σύνταξη  μελετών   βιωσιμότητας, μέσω των οποίων  προτείνονται λύσεις  ρύθμισης  των οφειλών .

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μπορούν  να αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό Πλαίσιο   της διαδικασίας της εξυγίανσης  ή  του εξωδικαστικού μηχανισμού σε εφαρμογή του Νόμου 4738/2020 .

Είμαστε εδώ και συμβάλουμε ώστε να κάνετε την αρχή για μια δυναμική επανέναρξη , ή για να αποκτήσετε πρόσθετη ασφάλεια στα αποφασιστικά σας βήματα.