Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2019 . Νέες προκηρύξεις

Αναπτυξιακό Νόμος Νέες προκηρύξεις

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού Νόμου .

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 5400/8-12-20 δημοσιεύτηκε η 6η Προκήρυξη στο καθεστώς « Γενική Επιχειρηματικότητα »  , προϋπολογισμού € 170 εκατ.  και στο ΦΕΚ 5398/8-12-20 , η 4η Προκήρυξη στο καθεστώς « Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων », προϋπολογισμού  € 205 εκατ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται σε € 100 χιλ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και € 150 χιλ για τις μικρές επιχειρήσεις .

Η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής είναι από 8 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021 .

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 4η προκήρυξη καθεστώτος « Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 5399 /8-12-20 δημοσιεύτηκε η 4η Προκήρυξη στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού  »  , προϋπολογισμού € 150 εκατ. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται σε € 100 χιλ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και € 150 χιλ για τις μικρές επιχειρήσεις .

Η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων  υπαγωγής είναι από 8 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός .

 

Δείτε τις σχετικές προκηρύξεις .