ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.578.324,00€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται  ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 60% για τις πράσινες επιχειρήσεις (κατηγορία Γ1)
 • 40% για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης (κατηγορίες Γ2, Γ3, Γ4)

 Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην προϊόντων αλιείας), της διατροφής,του τομέα της παροχής υπηρεσιών, και άλλων επιλεγμένων κλάδων όπως η ανακύκλωση.

Σκοπός  είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων , την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητάς τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία.

Oι Δικαιούχοι της Δράσης διακρίνονται στις παρακάτω 4 κατηγορίες :

Γ.1 « ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιχειρήσεις, που τηρούν τις εξής κάτωθι βασικές , μεταξύ άλλων , προϋποθέσεις συμμετοχής  :

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Α της παρούσας πρόσκλησης
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης

Γ.2   «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

Στην κατηγορία Γ2, εντάσσονται επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν τις εξής  κάτωθι βασικές μεταξύ άλλων προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,  
 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Β της παρούσας προκήρυξης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις,  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 •   Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

Γ.3  « ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Στην κατηγορία Γ3  εντάσσονται επιχειρήσεις που πρόκειται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν ΑΦΜ. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Β της παρούσας προκήρυξης.
 •  Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Για  τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.  
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις,  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης

Γ.4 Στην κατηγορία «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (που δεν έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

Στην κατηγορία Γ4 εντάσσονται οι οποίες τηρούν τις εξής , μεταξύ άλλων , βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να μην έχουν κλείσει δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Β της παρούσας προκήρυξης
 •  Να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις,  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης,

Αξίζει να επισημανθούν συνοπτικά μερικές παρατηρήσεις της παρούσας πρόσκλησης:

 • Σημειώνεται ότι στους εν λόγω τομείς, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει     να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 ( καθεστώς deminimis).
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να κυμαίνονται από € 25.000 έως
€ 300.00
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.


Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής , αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έναν εκ των ακόλουθων τρόπων:
α) Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων (εταίρων-μετόχων της επιχείρησης) της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
β)  Έγκριση, Προέγκριση ή Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας
γ) Συνδυασμός των ανωτέρων.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών συνοψίζονται στις εξής:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Γ2, Γ3 & Γ4) 

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες  διαμορφώνονται σύμφωνα για την κατηγορία Γ1 στον ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α και για τις κατηγορίες Γ2,Γ3 και Γ4 στον ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β .

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 55%  έως 65% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).

 Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε  στη διεύθυνση www.ependyseis.gr ή θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στον ΕΦΔ  εντός της προθεσμίας λήξης της πρόσκλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν από  10/09/2019 και ώρα 13:00 έως 15/11/2019 και ώρα 15:00

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Η εταιρεία μας Minimax Consulting αναλαμβάνει τη σύνταξη , υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το: