29/08/2019

Ενίσχυση των “ πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα

29/08/2019|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.578.324,00€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται  ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 60% για τις πράσινες επιχειρήσεις (κατηγορία Γ1)
 • 40% για τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης (κατηγορίες Γ2, Γ3, Γ4)

 Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην προϊόντων αλιείας), της διατροφής,του τομέα της παροχής υπηρεσιών, και άλλων επιλεγμένων κλάδων όπως η ανακύκλωση.

Σκοπός  είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων , την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητάς τους και την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία.

Oι Δικαιούχοι της Δράσης διακρίνονται στις παρακάτω 4 κατηγορίες :

Γ.1 « ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιχειρήσεις, που τηρούν τις εξής κάτωθι βασικές , μεταξύ άλλων , προϋποθέσεις συμμετοχής  :

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Α της παρούσας πρόσκλησης
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης

Γ.2   «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

Στην κατηγορία Γ2, εντάσσονται επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν τις εξής  κάτωθι βασικές μεταξύ άλλων προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,  
 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Β της παρούσας προκήρυξης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις,  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 •   Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

Γ.3  « ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Στην κατηγορία Γ3  εντάσσονται επιχειρήσεις που πρόκειται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν ΑΦΜ. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Β της παρούσας προκήρυξης.
 •  Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Για  τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.  
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις,  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης

Γ.4 Στην κατηγορία «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (που δεν έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

Στην κατηγορία Γ4 εντάσσονται οι οποίες τηρούν τις εξής , μεταξύ άλλων , βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να μην έχουν κλείσει δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΙΝΑΚΑΣ Β της παρούσας προκήρυξης
 •  Να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις,  να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης,

Αξίζει να επισημανθούν συνοπτικά μερικές παρατηρήσεις της παρούσας πρόσκλησης:

 • Σημειώνεται ότι στους εν λόγω τομείς, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει     να τηρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 ( καθεστώς deminimis).
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να κυμαίνονται από € 25.000 έως
€ 300.00
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.


Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής , αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με έναν εκ των ακόλουθων τρόπων:
α) Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων (εταίρων-μετόχων της επιχείρησης) της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
β)  Έγκριση, Προέγκριση ή Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας
γ) Συνδυασμός των ανωτέρων.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών συνοψίζονται στις εξής:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Γ2, Γ3 & Γ4) 

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες  διαμορφώνονται σύμφωνα για την κατηγορία Γ1 στον ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α και για τις κατηγορίες Γ2,Γ3 και Γ4 στον ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β .

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 55%  έως 65% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).

 Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε  στη διεύθυνση www.ependyseis.gr ή θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στον ΕΦΔ  εντός της προθεσμίας λήξης της πρόσκλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν από  10/09/2019 και ώρα 13:00 έως 15/11/2019 και ώρα 15:00

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Η εταιρεία μας Minimax Consulting αναλαμβάνει τη σύνταξη , υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το:
20/05/2019

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

20/05/2019|Categories: ΕΣΠΑ 2014-2020|

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της της Περιφέρειας  Δυτικής  «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Η  Δράση έχει ως βασικό στόχο  την προαγωγή  επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας  καθώς και τη  δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 6.205.279€

Η διάρθωση του  προϋπολογισμού της Δράσης αναλύεται ως εξής :

 • 40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία
 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII   της Προκήρυξης . 

Ως Δικαιούχοι της Δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ( επιχειρήσεις ) που είτε είναι Νέες υφιστάμενες (  έχουν δηλαδή συσταθεί μετά την 1/1/2015) είτε  υπό σύσταση  Επιχειρήσεις .
Βασική προϋπόθεση είναι να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν  εντός της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδος  και να εντάσσονται στις πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των  Δικαιούχων είναι 3 και  αναλύονται ως κάτωθι.

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις : χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις
 • Έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015.
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:         –
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Γ2 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v.

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που  θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
 • Οι μετοχοί τους να μην έχουν ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή να μην είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση των ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
  • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
  • Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις
  • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Τα  επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν , μπορούν να είναι μέχρι 300.000 €.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες των δικαιούχων Γ1 και Γ3 ο ελάχιστος ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€.

Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Γ2  ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών με βάση τις οποίες οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν προϋπολογισμό , είναι οι κάτωθι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή-προώθηση-δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτοτύπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται σε  60%  και σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις σε  100%  όπως το Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού κλπ.

Δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

 Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ σε pdf αρχεία ή θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή  στην ΔιΑΠΠΔΕ, , εντός της προθεσμίας, που αναφέρεται στην πρόσκληση.

 • /ναρξη υποβολής προτάσεων         :  21/05/2019 και ώρα 13:00
 • Λήξη υποβολής προτάσεων              : 15/07/2019  και ώρα 15:00 (Παρατάθηκε)
 • Νέα ημερομηνία λήξης υποβολών  : 30/9/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Μοιραστείτε το:
04/04/2019

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

04/04/2019|Categories: Επιχειρηματικά νέα, ΕΣΠΑ 2014-2020|Tags: |

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
« Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων/ υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ομάδες:

1. Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία : Αφορά επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).

2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.

3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας , οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών. Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της  πρόσκλησης. ( δείτε σχετικά)

 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές  χρήσεις)
 2. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση της Δράσης:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη  να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες :

 • ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (μόνο για τις υπό σύσταση)
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΩΣΙΜΩΝ

Δείτε εδώ το σχετικό Πίνακα με τις επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν  θα πρέπει να κυμαίνονται από € 25.000 έως
 € 300.000.

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται στο 60%  ( με εξαίρεση την κατηγορία των λειτουργικών δαπανών  μόνο    για τις υπο σύσταση εταιρείες όπου κυμαίνεται στο 100%)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  ΔΕ  στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  :   02/04/2019 ώρα 13:00

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ       :    14/06/2019 ώρα 15:00.

 Δείτε όλη την προκήρυξη  εδώ

Μοιραστείτε το:
03/04/2019

«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»

03/04/2019|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Προκηρύχθηκε νέα δράση  ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Δυτική Ελλάδα 2014-2020»  με τίτλο «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019».

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει την ενίχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριότητων τους σε κλάδους όπως της μεταποίησης , των κατασκευών , των δημιουργικών επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος , της πληροφορικής κ.λ.π

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης,

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως νομική μορφή, ασκούν οικονομική δραστηριότητα και συγκεντρώνουν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII και να τον/ τους διαθέτουν πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία,Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη.
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονοςσημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν :

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

β) Δαπάνες Προσωπικού, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

και αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
 5. ΠΡΟΒΟΛΗ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δείτε το σχετικό πίνακα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στην συγκεκριμένη Δράση θα πρέπει να κυμαίνονται από € 30.000 έως € 300.000.

Σημειώνεται ότι λόγω της εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης de minimis η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€.

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 50% έως 60% ανάλογα την κατηγορία δαπάνης.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών à ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ – ΔΕ»

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ    :  09-04-2019  και  ώρα 13:00
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ         :  07/06/2019 και  ώρα 15:00

Μοιραστείτε το:
15/03/2019

Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

15/03/2019|Categories: ΕΣΠΑ 2014-2020|Tags: |

Ανακοινώθηκε  η προδημοσίευση στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στοχεύει στη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό α) την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, β) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και γ) την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την Κοινοτική Νομοθεσία.
Στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων στο κλάδο της ανακύκλωσης.

Δικαιούχοι της Δράσης

Α) «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-A  
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

Β) «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
 • Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα,
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14)
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ,00 έως 300.000,00 €.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα

Ειδικοί περιορισμοί

 • Η δαπάνη των ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται από 45% έως και 75% σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες με τις επιλέξιμες δαπάνες. ( ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α και _ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

β) με την συμπλήρωση του  επόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με τη συμπλήρωση του  υπολοίπου  30%  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση .

Δείτε  την προδημοσίευση της προκήρυξη εδώ

Η  εταιρεία μας  Minimax Consulting  ως σύμβουλος  επιχειρήσεων  διαθέτει  πολυετή  εμπειρία στο  χώρο  και μπορούμε να διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις ένταξης  σας στο πρόγραμμα, καθώς επίσης αναλαμβάνουμε τη σύνταξη , υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Μοιραστείτε το:
24/12/2018

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ &ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

24/12/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Στόχος Δράσης

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων , προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Μοιραστείτε το:
24/12/2018

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24/12/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Στόχος Δράσης

Η Δράση αφορά στην  ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους  τομείς :

 • Λιανεμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της […]

Μοιραστείτε το:
18/12/2018

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

18/12/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|Tags: , , , |

Πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών με αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας  που γίνεται ψηφιοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ .

Η διαδικασία είναι συναινετική για πιστωτές και οφειλέτες με στόχο να οδηγήσει σε μακροχρόνιες λύσεις ρύθμισης των χρεών με διαγραφή μέρους των οφειλών και στη διάσωση  των βιώσιμων επιχειρήσεων .

Τα τρία βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι η επιλεξιμότητα του οφειλέτη , η ικανότητα αποπληρωμής του και η αξία ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας  οφειλέτη και των τυχόν συνοφειλετών .

 • Όλες τις επιχειρήσεις ( ατομικές , μικρές, μεσαίες και μεγάλες )
 • Ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες .
 • Τραπεζών
 • Δημοσίου
 • ΕΦΚΑ
 • Προμηθευτών
 • Για βιβλία Β΄ κατηγορίας να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων ( ebitda)  σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις .
 • Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας  η ανωτέρω προϋπόθεση ή να έχει θετική καθαρή θέση ( equity ) σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις .
 • Οφειλές προς το Δημόσιο να είναι βεβαιωμένες μέχρι την 31-12-2017 .
 • Οφειλές προς ΕΦΚΑ να έχουν γεννηθεί έως 31-12-2017 .
 • Οφειλές προς Τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 31-12-2017 .

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης  ( όχι προς τις τράπεζες ) σε 120 δόσεις και διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και του 95% των προστίμων . Για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών πρέπει να καλύπτονται τα κριτήρια βιωσιμότητας και περιουσίας .

Οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική , κτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα και πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής , μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές τους προς το Δημόσιο , Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς την PQH που είναι εκκαθαριστής της ΑΤΕ Bank .

 • Οριστική και μακροχρόνια ρύθμιση των οφειλών με απομείωση της ύψους αυτών .
 • Αναστολή των αναγκαστικών μέτρων.
 • Χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας .

Θέλετε να υποβάλετε Αίτηση στον Εξωδικαστικό  μηχανισμό ρύθμισης οφειλών; Πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:
18/11/2018

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

18/11/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα, ΕΣΠΑ 2014-2020|

Επιτέλους ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προβλέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους κλάδους εμπορίου , εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Αναμένεται η προκήρυξη τον Δεκέμβριο 2018 .
Ύψος επένδυσης από € 10.000 – 150.000 
Επιδότηση : 50%

Μοιραστείτε το:
12/08/2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

12/08/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Πηγή : Τράπεζα της  Ελλάδος 

ΜΕΑ :  Μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα  ( NPEs) . Δάνεια με καθυστέρηση πάνω των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης  χωρίς ρευστοποίηση εξασφάλισης , ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης

 

Το συνολικό ύψος των ΜΕΑ που τον Ιούνιο 2017 ήταν 101,8 δις € , μειώθηκε στα 92,4 δις  τον Μάρτιο 2018 και ο στόχος των τραπεζών είναι να επιταχυνθεί ο ρυθμός […]

Μοιραστείτε το:
15/06/2018

Πολιτική Απορρήτου για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

15/06/2018|Categories: Ενημερωτικά Άρθρα|

Η εταιρεία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε»  διακριτικό τίτλο “Minimax Consulting”  με ΑΦΜ 800629209 ΔΟΥ : Γ’ ΠΑΤΡΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 132946916000 που εδρεύει στην Πάτρα ( Πατρέως 84)εφεξής καλούμενη ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  , στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  ΕΕ 2016/679 με ισχύ από 25/5/2018,παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των υποκειμένων επεξεργασίας.

Η κάτωθι ενημέρωση απευθύνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν  επαγγελματική σχέση με την εταιρεία, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα- πελάτες  είτε για νόμιμους εκπροσώπους νομικών οντοτήτων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , όπως ορίζεται στον Κανονισμό ,συνίσταται στην συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Η εταιρεία εκ μέρους της  θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων.
Αναλυτικότερα :

Α. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε ;

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται :

 1. Δεδομένα αναγνώρισης και ταυτοποιήσεως του ατόμου 
  ( ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ,  ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία).
 2. Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κινητό και σταθερό.
 3. Δεδομένα  οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης 
  ( έντυπα Ε1, E9 , εκκαθαριστικά σημειώματα, οικονομική και ασφαλιστική ενημερότητα  και λοιπά)
 4. Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας όπως οφειλές από δάνεια ή/ και  από άλλες πιστώσεις .

Να σημειωθεί ότι ανάλογα με το πλαίσιο  και τη φύση συνεργασίας με τον εκάστοτε πελάτη ενδέχεται,  πάντα κατόπιν συγκατάθεσης και ενημέρωσης του πελάτη να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία προς εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Β. Από πού συλλέγουμε  τα δεδομένα;

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε , προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο που εκείνος ορίζει όπως  λογιστής , δικηγόρος, μηχανικός και λοιποί.

Γ.  Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα;

Στα  πλαίσια της επαγγελματικής συναλλακτικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της εταιρείας και των πελατών τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. Την ταυτοποίηση του πελάτη καθώς και την επικοινωνία της εταιρείας μαζί του με στόχο την εξυπηρέτηση του και τη διαρκή υποστήριξη του σε όλα τα στάδια της συνεργασίας.
 2. Την παροχή των κατά περίπτωση χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 3. Τη σύνταξη χρηματοοικονομικών μελετών όπως Επιχειρηματικά Σχέδια( business plan), Επενδυτικές προτάσεις για Αναπτυξιακά προγράμματα( ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι κτλ).
 4. Τη σύνταξη Αιτημάτων Ρύθμισης- Αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων.
 5. Την τήρηση των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων, καθώς επίσης και τη σύνταξη και υποβολή των λογιστικών και φορολογικών Καταστάσεων/ Δηλώσεων.

Δ. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων;

 1. Κύριοι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι τα στελέχη της εταιρείας , τα οποία υποχρεούνται να τηρούν κανόνες εμπιστευτικότητας και δεν κοινοποιούν σε τρίτους τα δεδομένα χωρίς συγκατάθεση του πελάτη.
 2.  Οι αρμόδιοι φορείς ( τράπεζες, ενδιάμεσοι φορείς ΕΣΠΑ και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι θεσμικοί φορείς ) που  κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του πελάτη , λαμβάνουν τα δεδομένα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του πελάτη.

Ε. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα δεδομένα;

Σε περίπτωση συνεργασίας τα δεδομένα παραμένουν στην εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η συνεργασία αλλά σωρευτικά έχει επέλθει η συμπλήρωση της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, όπως ορίζει ρητά η νομοθεσία. 
Σε περίπτωση μη σύναψης συνεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη θα  τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας για πέντε ( 5) έτη από τη συλλογή τους  για τυχόν ενημέρωση του ή μελλοντικής σύναψης συνεργασίας, εκτός εάν ρητά ο πελάτης αιτηθεί την διαγραφή τους.

Ζ.  Τι δικαιώματα έχει ο πελάτης για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων;

Ο πελάτης, ως υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα :

 1. Να γνωρίζει ποια δεδομένα του διαθέτει και επεξεργάζεται η εταιρεία , για ποιο σκοπό και για πόσο χρονικό διάστημα . Η εταιρεία κατόπιν αιτήματος του οφείλει να του παρέχει σαφείς πληροφορίες . ( δικαιώματα ενημέρωσης &πρόσβασης)
 2. Να  ζητήσει  τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.  ( δικαίωμα διόρθωσης)
 3. Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του για λόγους όπως όταν αμφισβητεί την ακρίβεια αυτών , έχει αντιρρήσεις με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και άλλους ( δικαίωμα περιορισμού)
 4. Να ζητήσει  τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει  ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κοκ ( δικαίωμα στη λήθη)
 5. Να εναντιωθεί στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων του από την εταιρεία ( δικαίωμα εναντίωσης)
 6. Να  ζητήσει  τη μεταφορά των δεδομένων του  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. ( δικαίωμα στη φορητότητας  των δεδομένων)

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή ( www.dpa.gr)

Θ. Πώς προστατεύει η εταιρεία τα δικαιώματα  του πελάτη;

H εταιρεία τηρεί τα δεδομένα του πελάτη με απόλυτη εμπιστευτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συστήματα προστασίας τους .
Επιπλέον τηρεί  τα αρχεία τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων είναι υποχρεωμένη εντός 72 ωρών από την γνώση του συμβάντος να ειδοποιήσει τόσο τον συγκεκριμένο πελάτη όσο και την αρμόδια εποπτική αρχή, όπως αναφέρει και ο Κανονισμός, τηρώντας τις ανάλογες διαδικασίες.

Η.  Πώς μπορεί ο πελάτης να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα;

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων , ο πελάτης μπορεί :

 1. Να επισκεφτεί τα γραφεία της εταιρείας , στην οδό Πατρέως 84 ΤΚ 26221 Πάτρα
 2. Να καλέσει στο αριθμό 2614 010640 ή να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση minimax@rank.gr.

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον πελάτη  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεδομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του όγκου εργασίας.

Μοιραστείτε το:
25/05/2018

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

25/05/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας προκηρύχθηκε στις 23-5-2018 .
Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες ΜΜΕ που έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας .
• Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων 
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Μεταποίηση
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
• Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία – Φάρμακα- Ευεξία
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν : κτίρια , μηχανήματα , λογισμικό , μελέτες , μισθολογικό κόστος , εκπαίδευση […]

Μοιραστείτε το:
24/05/2018

GDPR – O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)

24/05/2018|Categories: Ενημερωτικά Άρθρα|

Σε ισχύ τίθεται από την Παρασκευή 25/5 ο νέος  Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα κράτη-μέλη.  Σκοπός του κανονισμού είναι η περαιτέρω θωράκιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η αύξηση  του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρειών και πολιτών.

Ο νέος αυτός ο  κανονισμός καταργεί την μέχρι τώρα ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και κατ’ επέκταση τον ελληνικό εφαρμοστικό  νόμο 2472/1997 που ρύθμιζαν μέχρι τώρα τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Αναλυτικότερα,αφορά  την προστασία των δεδομένων φυσικών προσώπων εν ζωή και όχι δεδομένα νομικών οντοτήτων που όμως  έχουν εμπορική ή επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ,η οποία προβαίνει στην επεξεργασία τους( συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαγραφή κλπ)
Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται με βάση τον Κανονισμό οποιαδήποτε στοιχεία δύνανται να ταυτοποιήσουν ένα άτομο. Ενδεικτικά αναφέρουμε στοιχεία αναγνώρισης ενός ατόμου
(  ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση, IP διεύθυνση ) όπως  στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση ( έσοδα, περιουσιακά στοιχεία κλπ).

Οι εταιρείες,λοιπόν  ανεξαρτήτως μεγέθoυς και φύσης δραστηριοτήτων , στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο  έχουν τις εξής υποχρεώσεις:


α) Με βάση την   « αρχή της λογοδοσίας»  πρέπει να έχουν τη αποδεδειγμένη συγκατάθεση του πελάτη ώστε να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα .
β) Οφείλουν επίσης οι εταιρείες να γνωστοποιούν στα φυσικά πρόσωπα- πελάτες τους, ποια ακριβώς δεδομένα τους επεξεργάζεται , με ποιο τρόπο  και με ποιον σκοπό, παρέχοντας του πληροφορίες κατόπιν αιτήματος τους για τα πιθανά στάδια επεξεργασίας τους.
γ) Σε περίπτωση απώλειας  προσωπικών δεδομένων οι επιχειρήσεις οφείλουν εντός 72 ωρών να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να το αναφέρει.
Βέβαια να σημειωθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως διαχείριση ευαίσθητων δεομένων( όπως αυτά ορίζονται) , επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, οι δημόσιοι φορείς κλπ ο Κανονισμός προβλέπει  την ύπαρξη από πλευρά εταιρείας της θέσεως του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ( DPO) που είναι επιφορτισμένος με το έργο της διασφάλισης της επεξεργασίας και την επίβλεψη αρχείων όπου θα αποθηκεύονται τα δεδομένα.
Ο  πελάτης από την  άλλη πλευρά διατηρεί δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό ( δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διαγραφής , διόρθωσης κλπ) ώστε να θεωρεί ότι δεν διατρέχει κίνδυνο και ότι είναι προστατευμένος. 

Μοιραστείτε το:
29/04/2018

Πως μπορώ να βρω την καλύτερη χρηματοδότηση για την επιχείρησή μου ;

29/04/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Ποίοι είναι οι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ;

Οι τράπεζες παραμένουν οι κύριοι πάροχοι κεφαλαίων για τις ΜΜΕ , αλλά σημαντικό πλέον ρόλο παίζουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ενίσχυσης  των επιχειρήσεων , τα οποία παρέχουν : επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις επιτοκίου και εγγυήσεις για τη λήψη δανείων .

Οι επιχειρήσεις ( υπό σύσταση , νέες και υφιστάμενες ) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους μπορούν να κάνουν χρήση των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων για να στηρίξουν τη ρευστότητα τους και την ανάπτυξή τους .

Τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι :

 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ  ( ΤΕΠΙΧ ΙΙ ) που χορηγεί σε συνεργασία με τις τράπεζες δάνεια κεφαλαίου κινήσεως και νέων επενδύσεων με ευνοϊκούς όρους .
 • Το ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 με το μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων  4,7 δις ευρώ , χορηγεί επιχορηγήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε όλο σχεδόν το φάσμα της οικονομίας ( αγροδιατροφή , μεταποίηση , τουρισμός , ενέργεια κτλ )
 • Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ( μεταποίηση αγροτικών προϊόντων , σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων , νέοι αγρότες κτλ )
 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 που απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων και χορηγεί επιχορήγηση ,  φορολογική απαλλαγή , επιδότηση μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια .
 • Επιμέρους προγράμματα όπως COSME , EQUIFUND  και άλλα .

Είμαστε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε .

Μαζί σας θα :

 • Προσδιορίσουμε τις παρούσες και μελλοντικές  πιστωτικές ανάγκες της επιχείρησης σας με βάση  το business Plan αυτής .
 • Ερευνήσουμε όλες τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης .
 • Αξιοποιήσουμε όλα τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία .
 • Επιλέξουμε τον άριστο συνδυασμό χρηματοδότησης που θα προσφέρει την καλύτερη αξία στη επιχείρηση σας και θα εξασφαλίζει την ανάπτυξή της .
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μοιραστείτε το:
18/04/2018

Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

18/04/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Το πρόγραμμα « ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση » βρίσκεται σε εξέλιξη και επιτρέπει την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κινήσεως και επενδύσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους . Το 50% της χρηματοδότησης είναι άτοκο καθώς το 50% των κεφαλαίων προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ .Το πρόγραμμα αυτό θα λήξει τον Ιούνιο 2018 .

Δυνητικοί δικαιούχοι : Eίναι σχεδόν το σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων , εκτός ολίγων εξαιρέσεων .Σκοπός του προγράμματος : 
α ) Χρηματοδότηση επενδύσεων με ποσά από 10.000 έως 800.000 και διάρκεια μέχρι 12 έτη.
β) Χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως με ποσά από 10.000 έως 300.000 και διάρκεια μέχρι 48 μήνες .
Εξασφαλίσεις : Σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών.
Επειδή οι όροι και τα χαρακτηριστικά των δανείων αυτών είναι ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις , το πρόγραμμα αυτό είναι ευκαιρία για τις υγιείς επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν για να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια 

Μοιραστείτε το:
02/04/2018

2η παράταση υποβολής προτάσεων

02/04/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα, ΕΣΠΑ 2014-2020|

Παράταση  έως την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 δόθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη δράση « Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 με νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το:
01/03/2018

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

01/03/2018|Categories: ΕΣΠΑ 2014-2020|Tags: |

Υπεγράφη  η ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” . Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων θα αρχίσει από 8/3. Η έγκριση των αιτήσεων θα γίνει με βάση την χρονική σειρά υποβολής (first in- first out)  και τα διαθέσιμα κονδύλια ανά περιφέρεια της χώρας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα για παρεμβάσεις μέχρι του ποσού € 25,000 που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση […]
  Μοιραστείτε το:
03/01/2018

Γενική επιχειρηματικότητα -Β’ Κύκλος

03/01/2018|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

    Από 15/12/17 έως 15/2/18 προσδιορίστηκε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Β’ κύκλο «Γενική Επιχειρηματικότητα»  του Αναπτυξιακού Νόμου  4399/2016

Προκήρυξη :

Γενική Επιχειρηματικότητα-Β’Κύκλος Επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε το:
19/12/2017

Έρχεται το νέο πρόγραμμα LEADER

19/12/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Έρχεται το νέο πρόγραμμα LEADER

Αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα , η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στα πλαίσια του Προγράμματος CLLD/ LEADER ( Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ) .
Ήδη δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 13214/30-11-2017 που καθορίζει το πλαίσιο και τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος .
Το Πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στις μη αστικές περιοχές της περιφέρειας .

 
Μοιραστείτε το:
19/12/2017

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις

19/12/2017|Categories: ΕΣΠΑ 2014-2020|Tags: |

Ξεκίνησε από 18-12-2017 η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ « Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων » .

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχ/σεων στον κλάδο του Τουρισμού .
Περίοδος υποβολής των προτάσεων 18-12-17 έως 28-3-18 

Μοιραστείτε το:
17/11/2017

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

17/11/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα, ΕΣΠΑ 2014-2020|

Ο τουριστικός τομέας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος με δυναμική πορεία ανάπτυξης .

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων  παρέχει μια σημαντική χρηματοδοτική στήριξη  στους ενδιαφερόμενους  επενδυτές , παρέχοντας  επιδότηση  του προϋπολογισμού της  επένδυσης μέχρι του ποσοστού  50%  .

 Αν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε ένα δυναμικό ανερχόμενο κλάδο ,  επικοινωνήστε μαζί μας .  Τα εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά :

 • Την προ αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου ( δωρεάν )
 • Τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης  , σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του  προγράμματος .
 • Την παρακολούθηση υλοποίησης  της επένδυσης  μέχρι την ολοκλήρωσή  της και την είσπραξη της επιχορήγησης .

Περίοδος υποβολής  από 18/12/2017 μέχρι 28/3/2018 .

Μοιραστείτε το:
13/07/2017

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ( Β’ ΚΥΚΛΟΣ )

13/07/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα, ΕΣΠΑ 2014-2020|

Εδώ  μπορείτε να εκτιμήσετε τη βαθμολογία σας  για το πρόγραμμα  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μοιραστείτε το:
05/07/2017

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

05/07/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Μοιραστείτε το:
05/07/2017

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος

05/07/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα, ΕΣΠΑ 2014-2020|Tags: |


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Προκύρηξη του προγράμματος Ενίσχυσης της Αυτοεπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Μοιραστείτε το:
04/07/2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

04/07/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα|Tags: , |

ΦΕΚ 62/Α/3-5-2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

 

Μοιραστείτε το:
04/07/2017

Αναπτυξιακός Νόμος

04/07/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονο-μική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού  Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 117/Α’ 22-6-2016- Αναπτυξιακός Νόμος

Μοιραστείτε το:
04/07/2017

Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

04/07/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

ΦΕΚ- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4224/2013

Μοιραστείτε το:
20/01/2017

Εξυγίανση « κόκκινων δανείων » Θηλιά ή ανάσα ζωής για χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά .

20/01/2017|Categories: Επιχειρηματικά νέα|

Οι προσπάθειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί  , όπως η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας και η στοχοθεσία των τραπεζών για την μείωση του μεγάλου όγκου των κόκκινων δανείων , μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα .

Οι κύριες αιτίες της δυσπραγίας αυτής είναι :

Η συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομίας , η οποία επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων και  τα εισοδήματα των νοικοκυριών . Χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση έχοντας να αντιμετωπίσουν τη μείωση των πωλήσεων […]

Μοιραστείτε το:
Μοιραστείτε το: