Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας  παραμένει αρνητικό και δυσμενέστερο σε σύγκριση με τις περισσότερες  ευρωπαϊκές χώρες .

Οι βασικοί δείκτες βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων όπως,  οι πωλήσεις , η κερδοφορία, η μεταβολή στο ΑΕΠ , η μεταβολή στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών , η μεταβολή στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις , οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης , παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή και  επιδεινώνονται από χρόνο σε χρόνο . Αποτέλεσμα αυτών είναι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης και ανάπτυξης . Ιδιαίτερα οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για να επιβιώσουν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν  αμέτρητα εμπόδια που συναντούν καθημερινά .

Πέραν από τις γνωστές δομικές αδυναμίες της ελληνικής παραγωγικής βάσης , τα κρίσιμα προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι  :

  • Το φορολογικό πλαίσιο  που χαρακτηρίζεται από υψηλή φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και ιδιωτών , αλλά και από αστάθεια . Υπάρχει πολυνομία και πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας με πλήθος ασαφών και πολλές φορές αντιφατικών διατάξεων . Αρκεί να αναφέρουμε ότι  από το 2013 που ψηφίστηκε ο νόμος 4172/2013 που αφορά τη φορολογία εισοδήματος  , μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 33 άλλοι νόμοι οι οποίοι  αλλάζουν άρθρα και παραγράφους του συγκεκριμένου νόμου.   Οι υψηλοί  φορολογικοί συντελεστές και η ασάφεια   λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας  που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και αυξάνουν τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο  οι οποίες  υπολογίζονται περίπου στα 100 δις ευρώ .
  • Ανεπαρκής τραπεζική χρηματοδότηση . Οι ΜΜΕ που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας  ουσιαστικά δεν μπορούν να αντλήσουν δανειακά κεφάλαια για την χρηματοδότηση των υγιών δραστηριοτήτων τους και κυρίως των νέων επενδύσεων . Οι τράπεζες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο βασικό ρόλο τους , δηλαδή στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας διότι έχουν να αντιμετωπίσουν δύο κρίσιμα προβλήματα . Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων με μέγεθος πάνω από 100 δις ευρώ  και το πρόβλημα της αρνητικής αποταμίευσης που εξανεμίζει τις καταθέσεις που αποτελούν την πρώτη ύλη των χρηματοδοτήσεων . Επιπλέον η διατήρηση των περιορισμών  στην κίνηση των κεφαλαίων προσθέτει επιπλέον δυσεπίλυτα προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων .
  • Η γραφειοκρατία , η μη εφαρμογή ενιαίων προτύπων αδειοδοτήσεων  ,  η έλλειψη πολιτικής και μηχανισμών για την ενεργή υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως των νέων επιχειρήσεων , αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  Το επιχειρηματικό θεσμικό περιβάλλον   χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα , γραφειοκρατία και σπατάλη πόρων και χρόνου .

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ  για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα η οποία επιβεβαιώνει τα προβλήματα που ταλανίζουν την επιχειρηματική δράση . Με βάση αυτή την έρευνα  α)  μειώθηκε  ο αριθμός των νέων επιχειρηματιών από 6,7% σε 5,7 % του πληθυσμού το 2016  . Έκλεισαν την επιχείρηση τους, κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας 260.000 άτομα . β) επιδεινώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νέας επιχειρηματικότητας όπως εφαρμογή καινοτόμων ιδεών  , επιχειρηματίες  υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου , τομείς δραστηριότητας .  Οι νέες ιδρύσεις επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση,  ποσοστιαία  μειώνονται το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο , αντιθέτως παρατηρείται σημαντική άνοδος στον τριτογενή τομέα της οικονομίας .  γ)  φαίνεται να βελτιώνεται ο δείκτης  εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,  γεγονός που αξιολογείται θετικά .

Νικόλαος Ι. Γιαννούλης

Μοιραστείτε το: