Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της της Περιφέρειας  Δυτικής  «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Η  Δράση έχει ως βασικό στόχο  την προαγωγή  επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας  καθώς και τη  δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 6.205.279€

Η διάρθωση του  προϋπολογισμού της Δράσης αναλύεται ως εξής :

 • 40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία
 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII   της Προκήρυξης . 

Ως Δικαιούχοι της Δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ( επιχειρήσεις ) που είτε είναι Νέες υφιστάμενες (  έχουν δηλαδή συσταθεί μετά την 1/1/2015) είτε  υπό σύσταση  Επιχειρήσεις .
Βασική προϋπόθεση είναι να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν  εντός της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδος  και να εντάσσονται στις πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των  Δικαιούχων είναι 3 και  αναλύονται ως κάτωθι.

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις : χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις
 • Έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015.
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:         –
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Γ2 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v.

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που  θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
 • Οι μετοχοί τους να μην έχουν ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή να μην είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση των ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
  • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
  • Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις
  • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Τα  επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν , μπορούν να είναι μέχρι 300.000 €.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες των δικαιούχων Γ1 και Γ3 ο ελάχιστος ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€.

Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Γ2  ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών με βάση τις οποίες οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν προϋπολογισμό , είναι οι κάτωθι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή-προώθηση-δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτοτύπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται σε  60%  και σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις σε  100%  όπως το Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού κλπ.

Δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

 Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ σε pdf αρχεία ή θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή  στην ΔιΑΠΠΔΕ, , εντός της προθεσμίας, που αναφέρεται στην πρόσκληση.

 • /ναρξη υποβολής προτάσεων         :  21/05/2019 και ώρα 13:00
 • Λήξη υποβολής προτάσεων              : 15/07/2019  και ώρα 15:00 (Παρατάθηκε)
 • Νέα ημερομηνία λήξης υποβολών  : 30/9/2019

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Μοιραστείτε το: