Προκηρύχθηκε νέα δράση  ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Δυτική Ελλάδα 2014-2020»  με τίτλο «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019».

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει την ενίχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριότητων τους σε κλάδους όπως της μεταποίησης , των κατασκευών , των δημιουργικών επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος , της πληροφορικής κ.λ.π

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης,

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως νομική μορφή, ασκούν οικονομική δραστηριότητα και συγκεντρώνουν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII και να τον/ τους διαθέτουν πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία,Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη.
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονοςσημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν :

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

β) Δαπάνες Προσωπικού, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

και αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ
 5. ΠΡΟΒΟΛΗ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δείτε το σχετικό πίνακα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στην συγκεκριμένη Δράση θα πρέπει να κυμαίνονται από € 30.000 έως € 300.000.

Σημειώνεται ότι λόγω της εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης de minimis η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€.

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 50% έως 60% ανάλογα την κατηγορία δαπάνης.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών à ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ – ΔΕ»

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ    :  09-04-2019  και  ώρα 13:00
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ         :  07/06/2019 και  ώρα 15:00

Μοιραστείτε το: